Ingura Lipšāne - svešvalodas privātskolotājs caur Skype

Ingura Lipšāne attēls

Ingura Lipšāne

19:07 UTC+03:00

Latvija


Māca: Latviešu , Krievu , Zviedru

Runā: Angļu , Franču , Latviešu , Krievu , Zviedru

Dalībnieks no: September 10, 2018

Certified Language Teacher; Moscow State Institute (University) of International Relations, Master's degree (MIR)

Language Teacher (adults & students); Translator; Tour guide; Export Manager

Acceptance Rate
98%

5

73

Atsauksmes

no

€3

Whatever the purpose you have, if you want to learn a new foreign language, two things are important: don’t be afraid to speak - no matter if with mistakes, and use every opportunity to practice communication.

I am open to diverse teaching methods and content. There are no identical students - for everyone I have to find the best way of explaining and the workout process; each has its own desires and goals, its needs and time limits. Someone will want to train only the colloquial language, others will try to learn grammar as much as possible, etc. Therefore, the language teacher must be intelligent to be able to talk about different topics, understand the psychology of different groups of people, and to find an individual approach to each student without losing quality and strategic goals.

By teaching a foreign language, I put the main attention to the practical use of the language and the communication. However, I believe that grammatically correct speech and writing show respect for the language and culture which it represents, so I support students in their efforts to speak and write without mistakes. These two approaches must be in balance so that students are not afraid of making mistakes, but at the same time there are conditions for improvement.

Lai kādi būtu cilvēka mērķi, vēloties apgūt jaunu svešvalodu, svarīgas ir divas lietas - nebaidīties runāt, kaut arī ar kļūdām,  un izmantot jebkuru iespēju, lai praktizētu komunikāciju svešvalodā. 

Esmu atvērta dažādām mācību metodēm un saturam. Nav divu vienādu studentu - katram ir jāatrod sava pieeja mācību vielas izskaidrošanā un treniņu procesā; katram ir savas vēlmes un mērķi, savas vajadzības un laika limiti. Kāds gribēs trenēt tikai sarunvalodu, cits centīsies maksimāli labi apgūt gramatiku utt. Tādēļ valodu pasniedzējam ir jābūt daudzpusīgi attīstītam, jāspēj sarunāties par dažādām tēmām, jāizprot dažādu ļaužu grupu psiholoģija un jāvar piemeklēt katram studentam individuāls mācību plāns, nezaudējot kvalitāti un stratēģisko mērķi.

Mācot svešvalodu, galveno akcentu lieku uz valodas praktisko pielietojamību un komunicēšanu. Tomēr uzskatu, ka gramatiski pareiza runa un rakstība apliecina cieņu pret izvēlēto valodu un kultūru, ko tā pārstāv, tādēļ atbalstu studentu cenšanos mācīties runāt un rakstīt bez kļūdām. Šīm abām pieejām jābūt līdzsvarā, lai studentā neradītu bailes kļūdīties, bet vienlaikus - lai radītu priekšnosacījumus izaugsmei.

Interests and Hobbies

Atsauksmes

Alexey Kuchvalsky attēls Alexey K. Mon, Sep 16, 2019

Matvej Kovalenko attēls Matvej K. Mon, Aug 12, 2019

Мне 10 лет. Мне понравился мой первый урок. Учитель хороший, улыбался. Мне нравится футбол, и она нашла для меня интересную статью об этом спорте.

Ciprian Radulescu attēls Ciprian R. Fri, Jun 28, 2019

Words are not enough to describe how positive and confident my teachear make me feel! Thank you for your, more than perfect, way of teaching! With admiration and respect, C. Radulescu

Виктория Роенко-Летова attēls Виктория . Mon, May 13, 2019

Mariya Pogosyan attēls Mariya P. Thu, May 2, 2019

Natalja Kaplina attēls Natalja K. Fri, Apr 12, 2019

Kristina Dil attēls Kristina D. Fri, Mar 1, 2019

Ingura is really professional teacher, and her lessons are max effective and interactive. She is high level specialist, and I like her lessons and methods of teaching I put excellent rate!!

Aleksandrs Smoglukovs attēls Aleksandrs S. Thu, Dec 6, 2018

Sergei Sevtsov attēls Sergei S. Wed, Nov 21, 2018

Žanna Mamajeva attēls Žanna M. Wed, Oct 17, 2018