Подробная информация о пользователе

 • Страна
  Латвия
 • Город
  Ogre
 • Интересы
 • Languages You Speak
  English French Latvian Russian Swedish
 • Occupation
  Language Teacher (adults & students); Translator; Tour guide; Export Manager
 • Education
  Certified Language Teacher; Moscow State Institute (University) of International Relations, Master's degree (MIR)
 • Please introduce yourself by sharing the information: why are you interested in learning languages and what is your major motivation; you may write about you as a personality, mentioning your main life achievements and goals; any other interesting information about you, which you would like to share will be appreciated. NOTE: You may write in different languages, so that different language speakers can read and understand the text.

  I love foreign languages since my childhood. As musicians and teachers, my parents spoke not only the main European languages, but also a bit of Estonian and Lithuanian (our neighbour countries) and some unusual ones - Mongolian and Arabic.

  Thus, it seemed just natural to choose foreign languages ​​as my future speciality. I studied French at school and entered the International Relations University in Moscow where I studied Swedish, English and, of course, Russian.

  Already during my studies I began to teach Swedish language in a secondary school. I liked to introduce people to a new culture by learning a foreign language. I realized that by my efforts students started to communicate in a new language, acquiring a higher educational and intellectual level.

  For almost thirty years, teaching foreign languages ​​has been my hobby while working in business structures, where I could practice these languages in the daily communication with the native speakers. I have taught adults in evening courses, high school and university students, and even pre-schoolers. I am pleased that my work has been useful for many people.

  Svešvalodu zināšanas ir mana aizraušanās kopš bērnības. Būdami mūziķi un skolotāji, mani vecāki prata ne tikai Eiropas “lielās” valodas, bet arī kaimiņu - igauņu un lietuviešu, kā arī mums neierastākās - mongoļu un arābu valodas, kurās komunicēja ar skolēniem un kolēģiem, strādājot mūzikas skolās Ulanbatorā un Adenā.

  Tādēļ mana specialitātes izvēle par labu svešvalodām šķita pašsaprotama. Skolā apguvusi franču valodu, iestājos augstskolā Maskavā, kur līdzās starptautisko attiecību priekšmetiem ļoti labā līmenī apguvu zviedru, angļu un, protams, krievu valodu.

  Jau studiju laikā sāku pasniegt zviedru valodas fakultatīvu skolēniem kādā Maskavas vidusskolā. No pirmā mirkļa mani aizrāva sajūta, ka manu pūliņu rezultātā cilvēkiem paveras jauna, bagāta citas kultūras pasaule. Sapratu, ka spēju “atvērt” skolēnus komunikācijai jaunapgūtā valodā.

  Visus turpmākos jau gandrīz 30 gadus svešvalodu mācīšana ir bijis mans sirdsdarbs paralēli pamatdarbam biznesa struktūrās, kur ikdienā varēju praktizēt šīs valodas darba kontaktos ar attiecīgo tautību pārstāvjiem. Esmu bijusi pasniedzēja pieaugušajiem vakara kursos, vidusskolēniem, studentiem un pat pirmsskolas vecuma bērniem. Pēc daudziem gadiem satiekot bijušos studentus, kuri ar prieku un pateicību atceras mācību laiku, jūtu gandarījumu, ka mans darbs ir bijis noderīgs daudziem cilvēkiem.
 • Как вы узнали о Лонете?
  другой источник
 • Languages You Teach
  Latvian Russian Swedish
 • Please write about your methods and tools, which you use during teaching practice. You may explain why do you like teaching and mention why learners should chose you as their Teacher. Please describe structure of your lessons and explain to your potential learners what are the benefits of your methodology. You may add other details concerning your teaching practice and experience, which you consider essential and interesting. You may upload a plan of your lesson, as an example, or mention the major topics/context/material your lessons are based on. You are welcome to share any other information about you as a personality and character features, which describe you as a good language Teacher.

  Whatever the purpose you have, if you want to learn a new foreign language, two things are important: don’t be afraid to speak - no matter if with mistakes, and use every opportunity to practice communication.

  I am open to diverse teaching methods and content. There are no identical students - for everyone I have to find the best way of explaining and the workout process; each has its own desires and goals, its needs and time limits. Someone will want to train only the colloquial language, others will try to learn grammar as much as possible, etc. Therefore, the language teacher must be intelligent to be able to talk about different topics, understand the psychology of different groups of people, and to find an individual approach to each student without losing quality and strategic goals.

  By teaching a foreign language, I put the main attention to the practical use of the language and the communication. However, I believe that grammatically correct speech and writing show respect for the language and culture which it represents, so I support students in their efforts to speak and write without mistakes. These two approaches must be in balance so that students are not afraid of making mistakes, but at the same time there are conditions for improvement.

  Lai kādi būtu cilvēka mērķi, vēloties apgūt jaunu svešvalodu, svarīgas ir divas lietas - nebaidīties runāt, kaut arī ar kļūdām,  un izmantot jebkuru iespēju, lai praktizētu komunikāciju svešvalodā. 

  Esmu atvērta dažādām mācību metodēm un saturam. Nav divu vienādu studentu - katram ir jāatrod sava pieeja mācību vielas izskaidrošanā un treniņu procesā; katram ir savas vēlmes un mērķi, savas vajadzības un laika limiti. Kāds gribēs trenēt tikai sarunvalodu, cits centīsies maksimāli labi apgūt gramatiku utt. Tādēļ valodu pasniedzējam ir jābūt daudzpusīgi attīstītam, jāspēj sarunāties par dažādām tēmām, jāizprot dažādu ļaužu grupu psiholoģija un jāvar piemeklēt katram studentam individuāls mācību plāns, nezaudējot kvalitāti un stratēģisko mērķi.

  Mācot svešvalodu, galveno akcentu lieku uz valodas praktisko pielietojamību un komunicēšanu. Tomēr uzskatu, ka gramatiski pareiza runa un rakstība apliecina cieņu pret izvēlēto valodu un kultūru, ko tā pārstāv, tādēļ atbalstu studentu cenšanos mācīties runāt un rakstīt bez kļūdām. Šīm abām pieejām jābūt līdzsvarā, lai studentā neradītu bailes kļūdīties, bet vienlaikus - lai radītu priekšnosacījumus izaugsmei.

 • Please shortly write about your professional background, certification and teaching experience. Indicate the age groups and levels you teach. What is your specialization, the strongest professional points and major professional achievements.
  Main attention - to the practical use and communication. However, the real improvement is only possible by grammatically correct speech and writing. These two approaches must be in balance. Galvenais uzsvars - uz valodas praktisko pielietojamību un dialogu. Tomēr patiesa izaugsme iespējama tikai ar gramatiski pareizu runas un rakstības pārvaldīšanu. Tādēļ svarīgas ir abas pieejas, tām jābūt līdzsvarā.
 • I agree that my personal data, including my profile photo, video and other information listed in my profile page will be used for marketing purposes and for advertising on social networks such as Facebook, Twitter, Instagram and others.
  I Agree
 • Citizenship
  Latvia
 • IK (individuālā komersanta) reģistrācijas numurs
  SVD reģ.nr. 12056813106
 • I would like to receive reminder 24 hours before lesson
 • I would like to receive reminder 1 hour before lesson

Разное